Zest your Life Zest your Life, gevestigd aan Eleanor Rooseveltlaan 102, 1183 CL Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Zest your Life hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zest your Life houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zest your Life verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hierna vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, lidmaatschap informatie, gegevens t.b.v. intake (waaronder eventueel medische gegevens).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zest your Life verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zest your Life bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zest your Life deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zest your Life blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Zest your Life jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Control+
Ledenadministratiesysteem Control+
Doel: Ledenadministratie
Bestaande per consument uit: titel, initialen*, voornaam*, tussenvoegsel, achternaam*, postcode* , nummer*, toevoeging, straat, woonplaats, land , geboortedatum*, tel nummer , mobiel nummer, identificatiemiddel, IBAN, BIC, district, e-mailadres, documentnummer, laatste bezoek, id ander packet, RFID nummer, Customer ID
(*verplichte velden)

Mailchimp en Control+
Online nieuwsbrief programma
Doel: versturen nieuwsbrieven
Bestaande uit: E-mailadres

Carefree
Online marketing bureau
Doel: Zest your Life in contact brengen met geïnteresseerden
Bestaande uit: naam, e-mailadres, telefoonnummer en antwoorden op behoeftebepalingsvragen. Optioneel en na akkoord van Verwerkingsverantwoordelijke: namen en e-mailadressen van bestaande leden, oud-leden en oud-leads ten behoeve van specifieke online advertentiecampagne.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Zest your Life verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien je deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:

  • gegevens over gezondheid
  • gegevens over trainingsdoelen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zestyourlife.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zest your Life gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Zest your Life gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van je hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kun je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien je dit wenst.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zest your Life neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons T 020 363 75 77 of via info@zestyourlife.nl

Wijzigingen
Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.

Contactgegevens
Zest Your Life –  Eleanor Rooseveltlaan 102, 1183 CL Amstelveen – T 020 363 75 77 –  info@zestyourlife.nlwww.zestyourlife.nl