10. Je hart openen #1

Je hart openen kan eng zijn. Vooral als je hebt geleerd dat kwetsbaar zijn een teken van zwakte is, of als je andere soort pijn hebt ervaren en nooit hebt geleerd hoe je dit veilig kunt verwerken. En als je de neiging hebt om te pleasen of iemands problemen op te lossen om aardig gevonden te worden, dan is er iets dat je moet doen voordat je het opent. Je moet namelijk leren hoe je jezelf kunt beschermen.

Tijdens mijn spirituele ontwikkeling werkte ik fulltime op de afdeling klantenservice van een beroemd koffiebedrijf. Bij de klantenservice kwam ik erachter dat sommige klanten de energie uit mij zogen. Ik voelde me continue moe en leeg. Het vergde veel van me en ik werkte de rest van de dag op mijn reserves. Rond die tijd leerde ik dat mijn hart de sleutel was om mezelf te beschermen.

“Je hart heeft het vermogen om je te beschermen tegen negatieve energie.”

Vandaag deel ik mijn Protection Shield-meditatie, die mij enorm heeft geholpen in die eerste maanden van herstel. Ik doe deze meditatie nog regelmatig, vooral als ik een drukke dag voor de boeg heb of als ik een kamer binnenstap met veel prikkels.

Opdracht van vandaag

Schrijfoefening

Beantwoord de volgende vragen in je dagboek

  1. Wat komt er naar boven als je erover nadenkt om je hart te openen?
  2. Zal het moeilijk zijn om je hart te openen?
  3. Beschrijf de weerstand van het openen van je hart
  4. Heb je er muren omheen gemaakt en hoe komt dat?
  5. Waar ben je bang voor?

Bevestiging

Na het bijhouden van een dagboek en het beantwoorden van de vragen, herhaal je dag 8 en 9 en bevestig dan:

“Ik kan het aan.”

Protection Shield Meditatie

Zoals de aarde een schild creëert om het leven tegen straling te beschermen, zo kan je je hart beschermen tegen negatieve energie. De volgende meditatie vereist visualiseren. Volg de instructies van mijn stem.

  • Protection Shield Magnetic Field Meditatie

Schrijfoefening

Schrijf over je gevoelens, observaties en inzichten van de opdrachten van vandaag. Hoe kunnen deze opdrachten je helpen om je zelfliefde te laten groeien?

Ik wens je veel succes en vergeet niet om er plezier in te hebben,

JJ

Onthoud dat je niet de enige bent in dit proces. Je kunt je worstelingen en inzichten delen in de besloten Facebook-groep. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) of JJ van Zon (@deliefdeactivist.nl) als je een vraag hebt die beantwoord moet worden.

DAG 9

Zelfvertrouwen opbouwen
Building confidence

DAG 11

De angst loslaten
Releasing the fear

10. Opening Your Heart Part 1 

Opening your heart can be scary. Especially if you’re taught that being vulnerable is a sign of weakness, or you’ve experienced hurt of some kind and never learned how to safely process this.

And when you have a tendency to please, solve anyone’s problems or value to be liked, there’s something you need to do before opening it. You need to learn how to protect yourself.

In the midst of my spiritual awakening, I was working fulltime in a boutique of a famous coffee company. It involved working with many people.

At the customer service I became aware that some customers sucked the energy out of me. I felt tired and empty. It took much of me and I worked on my reserves the rest of the day.

Around that time I learned that my heart was the key in protecting myself.

“Your heart has the ability to protect you from negative energy.”

Today I share my Protection Shield Meditation, that helped me enormously in those first months of recovery. I still do this meditation regularly, especially when I have a busy day ahead of me or when stepping into a room with a lot of noise.

Today’s assignment

Journal exercise

Answer the following questions in your journal:
a. What comes up if you think about opening your heart?
b. Will it be hard to open your heart?
c. Describe the resistance of opening your heart
d. Did you create walls around it and what initiated that
e. What are you afraid off?

Affirmation

After journaling and answering the questions, review Day 8 & 9, and then affirm:

“I can handle it.”

Protection Shield Meditation

Like the earth creates a shield to protect life from radiation, so can your heart protect you from negative energy. Listen to the meditation and journal about it afterwards.

  • Protection Shield Magnetic Field Meditation

Journal exercise

Journal about your feelings, observations and insights of today’s assignments. How can or did these assignments help you growing your self-love?

Remember that you’re not alone in this process. You can share your struggles and insights in the private Facebook Group. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) or JJ van Zon (@deliefdeactivist.nl) if you have a question that you need answered.

Wishing you much success and remember to have fun doing it,

JJ