11. Angst loslaten

Een emotie is als een gedachte. Het komt en het gaat. Angst is een emotie die voorbij zou moeten gaan als een wolk aan de lucht. Als we vasthouden aan angst, kan het niet voorbij gaan zoals het zou moeten. Het loopt vast en dán het wordt een probleem.

Vandaag is de focus op het loslaten van de angst. Ik wil dat je de angst loslaat die je ervan weerhoudt om van jezelf te houden. Dus, benader je angst vandaag vanuit een machtspositie in plaats van hulpeloosheid.

Opdracht van vandaag

Bevestiging

Herhaal de volgende affirmatie vandaag zoveel mogelijk om in die mentaliteit van macht in plaats van hulpeloosheid te blijven.

“Ik ben geen slachtoffer. Daar kies ik voor!”

Flow Movements for Releasing the Fear

Wanneer je het gevoel hebt dat je vastzit in een gedachte, emotie of situatie, creëer je flow. Het volgende audiobestand die ik heb gemaakt, zal je inspireren van langzame bewegingen tot dansen in je kamer. Beluister het en schrijf er daarna over in je dagboek.

Yoga Nidra – Weg met je rommel

Als je tijd hebt, creëer dan een fijne ruimte of ga in bed liggen en doe deze Yoga Nidra om negatieve energie los te laten. Je hoeft alleen maar stil en comfortabel te gaan liggen en de instructies van mijn stem volgen. Dat is alles! Geniet van deze Yoga Nidra.

Schrijfoefening

Schrijf na elke oefening, en over je observaties van vandaag. Hoe speel je in op het onderwerp onzekerheid en vertrouwen? Hoe kun je ervoor zorgen dat onzekerheid geen invloed heeft op het houden van jezelf?

Ik wens je veel succes en vergeet niet om er plezier in te hebben,

JJ

Onthoud dat je niet de enige bent in dit proces. Je kunt je worstelingen en inzichten delen in de besloten Facebook-groep. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) of JJ van Zon (@deliefdeactivist.nl) als je een vraag hebt die beantwoord moet worden.

DAG 10

Open je hart
Opening your heart

DAG 12

Wees aardig, geduldig en vriendelijk
Be kind, patient and gentle

11. Releasing the Fear 

An emotion is like a thought. It comes and goes!

Fear is also an emotion that should pass by like a cloud in the sky. When we hold on to fear it cannot pass by as it should. It becomes stuck and it’ll become trouble.

Today you will focus on releasing the fear that you are holding on too. I want you to release the fear that is holding you back from loving yourself.

So, approach your fear today from a position of power instead of helplessness

Today’s assignment

Affirmation

Repeat the following affirmation as much as possible today to stay in that mindset of power instead of helplessness.

“I am not a victim. That’s what I choose!”

Flow Movements

Whenever you feel stuck in a thought, emotion or situation create flow.
The next video I created will inspire you from doing slow movements to dancing in your room.
Check it out, practice flow yourself and write about it in your journal afterwards.

Yoga Nidra – Get Rid of Your Junk

When you have the time, create a sacred space and do this Yoga Nidra to release negative energy. You only have to lie down still but comfortably and follow the instructions of my voice. That’s all! Enjoy this Yoga Nidra.

Journal exercise

Journal after every exercise, and about your observations today. How do you respond to the topic insecurity and confidence? How can you make sure insecurity doesn’t affect loving yourself?

Remember that you’re not alone in this process. You can share your struggles and insights in the private Facebook Group. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) or JJ van Zon (@deliefdeactivist.nl) if you have a question that you need answered.

Wishing you much success and remember to have fun doing it,

JJ