17. Mijn authentieke stem

Nu je je bewust bent geworden van je geest en je hart, is het tijd om van je te laten horen. Stel je een energie van de aarde voor die omhoog beweegt, door je benen, door de basis van je ruggengraat en je tegelijkertijd aardt. Die koesterende energie kan nu vrij door het lichaam omhoog stromen, je kern passeren waar het sterker wordt, het hart passeren waar het verbonden is met vriendelijkheid, mededogen en vergeving, zodat het duidelijk wordt dat je hart je ware leider is.

Het hart zal je met mededogen leiden, het zal je altijd ondersteunen en die stem van liefde zal nooit veroordelend zijn. Maar, hier ligt een verantwoordelijkheid. Je kunt niet zomaar iets verkeerd doen, dan je schouders ophalen, zeggen: “oh ik vergeef mezelf”, en je leven voortzetten. Er zullen consequenties zijn.

Van jezelf houden betekent kiezen voor liefde. Het betekent opstaan, opdagen en de waarheid spreken. En dat doe je met je stem! Als je de neiging hebt om iedereen te pleasen of aardig gevonden te willen worden, dan kan het zijn dat je je stem hebt vermomd, misschien zo lang dat je geen idee hebt hoe je hem moet gebruiken.

Vandaag ga je oefenen met het gebruiken en horen van je authentieke stem.

Opdracht van vandaag

Stemoefening

‘Ohm’ is het eerste geluid dat het universum ooit heeft gemaakt, en daarom is het zeer authentiek. Het vertegenwoordigt niet alleen authenticiteit, maar ook waarheid. En de waarheid maakt je vrij. Doe de oefening zoals in de video en schrijf achteraf in je dagboek over je observaties, ervaringen, worstelingen en inzichten.

Bonus yogales

Als je vandaag of een andere dag tijd hebt, kun je deze bonusyogales doen die zich richt op de authentieke stem en het spreken van de waarheid.

Tap Hatha Meditatie Speak Your Truth

Schrijfoefening

Schrijf over je gevoelens, observaties en inzichten van de opdrachten van vandaag. Hoe kunnen ze helpen om je zelfliefde te laten groeien?

 

Ik wens je veel succes en vergeet niet om er plezier in te hebben,

JJ

Onthoud dat je niet de enige bent in dit proces. Je kunt je worstelingen en inzichten delen in de besloten Facebook-groep. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) of JJ van Zon (@metimeacademy.nl) als je een vraag hebt die beantwoord moet worden.

DAG 16

Vergeef de mensen die je pijn hebben gedaan
Forgive the people who hurt you

DAG 18

Vergeef jezelf
Forgiveness – Yourself

17. My Authentic Voice

Now you have become aware of your mind voice and your heart voice, it is time to make some noise.

Just picture an energy from the earth moving up, through your legs, through the base of your spine grounding you at the same time. That nurturing energy is now free to stream upwards through the body, passing your core where it becomes stronger, passing the heart where it’s connected with kindness, compassion and forgiveness, so it becomes clear that your heart is your true leader.

The heart will guide you with compassion, it will support you always, and that voice of love will never be judgmental.

But!!!!!! There is a responsibility here. You can’t just do something wrong, then shrug, say: “oh I forgive myself,” and continue your life. There will be consequences.

Loving yourself means choosing love. It means stepping up, showing up and speaking the truth.

And you do that with your voice!

If you have the tendency to please or want to be liked by everybody then it might be that you have disguised your voice, maybe so long you have no idea how to use it.

Today you’re going to practice using and hearing your authentic voice.

Today’s assignment

Voice exercise

‘Ohm’ is the first sound the universe ever made, and therefore its very authentic. It represents not only authenticity but also truth, and the truth will set you free.

Do the exercise in the video and journal afterwards about your observations, experience, struggles and insights.

Bonus Yoga class

If you have the time today or any other day, you can do this bonus yoga class that focuses on the authentic voice and speaking the truth.

 

Journal exercise

Journal about your feelings, observations and insights of today’s assignments. How can or did these assignments help you growing your self-love?

Remember that you’re not alone in this process. You can share your struggles and insights in the private Facebook Group. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) or JJ van Zon (@deliefdeactivist.nl) if you have a question that you need answered.

Wishing you much success and remember to have fun doing it,

JJ