18. Vergeving #2 –Van jezelf

Twee dagen geleden oefende je met het vergeven van anderen. Om in de zoektocht van jezelf te houden, heb je ook een grote behoefte om jezelf te vergeven. Ik weet hoe moeilijk het is om te stoppen met jezelf te straffen. Mijn man vertelde me zelfs dat mijn voornemen voor dit jaar zou moeten zijn om niet zo streng voor mezelf te zijn. (Ja, alweer). Het feit dat ik een heel hoofdstuk in mijn boek over dit onderwerp heb geschreven, weerhield mijn ego er niet van om met me te knoeien.

Een cursus in wonderen geeft aan dat vergeving het tegengif is voor schuld, dat zonde een methode is die door het ego is gecreëerd en daarom eenvoudigweg niet bestaat, en dat straf onbekend is in het hart. Ik moet me bewust blijven van het statief: Schuld, Zonde & Boete om mentaal gezond te blijven, zodat ik mezelf kan vergeven en liefhebben

En omdat het onderwerp van vandaag zo belangrijk is om zelfliefde te voelen, is de opdracht iets intenser en kost meer tijd.

Opdracht van vandaag

Interessante lezing

Ik heb een stukje voor je vertaald uit mijn boek De Kracht van Me-time, dat gaat over het statief. Ik zou graag willen dat je het leest en daarna de schrijfoefening hieronder doet.

Download het werkblad Vergeef jezelf. Dit kan een dag zijn waarop je je bewust kunt worden of meer dingen waarvoor je jezelf moet vergeven. Het maakt niet uit. Vergeving is iets dat je vanaf vandaag dagelijks kunt oefenen, dus er is tijd. En denk eraan deze oefening te observeren met het hart dat geen oordeel kent. Alles is goed, het leven houdt van je!

Schrijfoefening

Zet ontspannen en rustige muziek op en laat je gedachten afdwalen.

Ga met het statief in gedachten terug in het verleden en denk aan alle dingen waar je boos of gefrustreerd over bent. Schrijf ze allemaal op. Wat heb je jezelf nooit vergeven?

“Ik zal mezelf nooit vergeven voor [incident].”

Neem nu deze lijst en schrijf een positieve bevestiging voor elk item. Bijvoorbeeld: “Ik laat deze wrok los, ik vergeef mezelf voor [incident], dit is een nieuwe dag, ik ben vrij, ik laat [incident] los, ik vergeef mezelf en alle betrokkenen.”

En nadat je je pen hebt neergelegd en je gaat iets leuks doen. Ga naar het strand, ren in een park, dans in de woonkamer, doe een radslag, spring in de zon of regen. Maak contact met je innerlijke kind en heb plezier. En dus, wat als je buiten bent en iemand ziet je? Onthoud dag 1 van deze uitdaging, dit gaat over je gezondheid, dus wees niet verontschuldigend! Wat andere mensen van je denken, zijn jouw zaken niet.

Bonus meditatie oefening

‘Vergeven en loslaten’ is een meditatie die je helpt bij vergeving.

Ik wens je veel succes en vergeet niet om er plezier in te hebben,

JJ

Onthoud dat je niet de enige bent in dit proces. Je kunt je worstelingen en inzichten delen in de besloten Facebook-groep. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) of JJ van Zon (@deliefdeactivist.nl) als je een vraag hebt die beantwoord moet worden.

DAG 17

Mijn authentieke stem
My authentic voice

DAG 19

Start je dag met liefde
Start your day with love

18. Forgiveness Part 2 – Yourself

Two days ago, you practiced forgiving others, but in the quest of loving yourself, you’re also very much in need of forgiving yourself.

I know how hard it is to stop punishing yourself. In fact, my husband told me that my resolution for this year should be not to be so hard on myself. (Yes, Again). The fact that I wrote a whole chapter in my book about this topic didn’t stop my ego from messing with me.

A Course in Miracles indicates that forgiveness is the antidote for guilt, that sin is a method created by the ego and therefore simply does not exist, and punishment is unknown to the heart.

I have to stay aware of the tripod: Guilt, Sin & Penance to stay mentally healthy, so that I can forgive and love myself

And because today’s topic is so important to get rid of the junk and pave away the road to self-love the assignment is a little bit more intense, so I ask a little bit more of your time. Hope you will commit.

Today’s assignment

Interesting Read

I’ve translated a piece for you, out of my Dutch book The Power of Me-time (De Kracht van Me-time), that is about the tripod. I’d like you to read it and afterwards do the journal exercise below.
Download Forgive Yourself Worksheet This may be a day where you can become aware of one or several things you need to forgive yourself for. It doesn’t matter. Forgiveness is something you can practice daily from today on, so there’s time. And remember to observe this exercise with the heart that knows no judgment. All is well, life loves you!

Journal exercise

  1. Put on some relaxed and peaceful music and let your mind drift.
  2. With the tripod in your mind, go back into the past and think of all the things that you’re angry or frustrated with yourself about. Write them all down. What have you never forgiven yourself for?
    “I’ll never forgive myself for [incident].”
  3. Now take this list and write a positive affirmation for each item. For example: “I let go of this grudge, I forgive myself for [incident], This is a new day, I am free, I release [incident], I forgive myself and everyone involved.”
  4. And after you put your pen down and you go and something fun. Go to the beach, run in a park, dance in the living room, do a cartwheel, skip in the sun or rain. Connect with your inner child and have some fun. And so, what if you’re outside and someone sees you? Remember Day 1 of this challenge, this is about your health, so be unapologetic! What other people think of you, is non-of your business.

Bonus Meditation exercise

‘To forgive and let go’ is a meditation that helps you with forgiveness.

  • To Forgive & Let Go.

Remember that you’re not alone in this process. You can share your struggles and insights in the private Facebook Group. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) or JJ van Zon (@deliefdeactivist.nl) if you have a question that you need answered.

Wishing you much success and remember to have fun doing it,

 

JJ