20. Dankbaar voor het leven

Telkens wanneer je ervan bewust bent dat je het jezelf moeilijk maakt, voel dan de dankbaarheid. Want dankbaarheid is het hulpmiddel dat je terug brengt naar zelfliefde. Dankbaarheid ontsteekt licht en waar licht is, kan duisternis niet bestaan. Dus, wanneer je het moeilijk vindt om te vergeven, sta dankbaarheid toe om ruimte voor je te creëren om door de weerstand heen te ademen. De metafysische tekst ‘Een cursus in wonderen’ is een dik boek met moeilijk schrijven en veel christelijke woorden, maar dat terzijde, waar het boek echt over gaat, is iets negatiefs in iets positiefs veranderen. Dat is het wonder.

Weet je nog dat we op dag 5 de oefening hadden om wakker te worden met positieve gedachten?

  1. Verander het negatieve “oh nee, moet ik echt opstaan” naar het positieve “dit wordt een fantastische dag”.
  2. Of het destructieve “Ik zie er vreselijk uit” veranderen in het opbeurende “Bedankt, prachtig gezicht.”

Neem ook een moment waarop je je lichaam waardeert. Elke cel in je lichaam is gemaakt met maar één doel: jou ondersteunen. Is dat niet briljant? Ben je niet dankbaar voor al die BFF’s? En daar houdt het niet op. Je lichaam bestaat en jij bent zo briljant complex, dat kan alleen met liefde door liefde worden gecreëerd. Je lichaam groeide uit de aarde. Het hoort bij het leven en daarom staat het leven achter je. Je bent verbonden met het groen om je heen, de lucht boven je hoofd en de grond onder je voeten.

Aarde, water, vuur, lucht, licht en bewustzijn zijn allemaal elementen waarmee je je kunt afstemmen. En als je dat doet, verzeker ik je dat er geen andere optie is dan dankbaar te zijn en het enige wat je kunt doen is van jezelf houden.

Opdracht van vandaag

Loopoefening

Ga naar buiten en verbind je met de natuur. Luister tijdens het wandelen naar inspirerende muziek of geniet van de geluiden van de omgeving. Vergeet niet dankbaar te zijn voor het leven. Het leven houdt van je, daar bestaat geen twijfel over. Vind de rust en dankbaarheid in je hart.

Meditatie oefening

Luister naar de “Powered by nature” – Meditatie.

Link naar nummer van Secret Garden, Powered by Nature op Spotify

Bonus yogales

Hier is een volledige yogales die je verbindt met de kracht van het leven

Schrijfoefening

Het maakt niet uit of je vandaag maar één of misschien alle oefeningen hebt gedaan, schrijf daarna je ervaring van vandaag in je dagboek. Dit zal helpen bij je overgang naar zelfliefde.

Ik wens je veel succes en vergeet niet om er plezier in te hebben,

JJ

Onthoud dat je niet de enige bent in dit proces. Je kunt je worstelingen en inzichten delen in de besloten Facebook-groep. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) of JJ van Zon (@deliefdeactivist.nl) als je een vraag hebt die beantwoord moet worden.

DAG 19

Start je dag met liefde
Start your day with love

DAG 21

Hou van jezelf
Love Yourself

20. Gratitude for Life

Whenever you’re aware that you’re giving yourself a hard time, turn to gratitude, because gratitude is the tool that will catapult you back to selflove. Gratitude ignites light and where light is, darkness cannot exist.

So, whenever you find it difficult to forgive, allow gratitude to create room for you to breathe through the resistance.

The metaphysical text ‘A Course in Miracles’ is a thick book with difficult writing and using a lot of Christian words, but all that aside, what the book truly is about is turning something negative into something positive. That’s the miracle.

Remember in Day 5 of this challenge where we practiced waking up with positive thoughts.

  1. Transforming the negative “oh no, do I really have to get up”to the positive “this is going to be a fabulous day”.
  2. Or changing the destructive “I look awful”to the uplifting “Thank you gorgeous face.”

Also take a moment where you appreciate your body. Every cell in your body is created with one goal only: to support you. Isn’t that brilliant? Aren’t you grateful for all those BFF’s?

And it doesn’t end there. Your body exists and therefore some ‘thing’ (fill it in yourself) is responsible for your creation. And you as a specimen are so brilliantly complicated, that can only be created with love by love.

Your body grew from the earth. It’s part of life and therefore life has got your back. You are connected with the greens around you, the sky above your head and the ground beneath your feet.

Earth, water, fire, air, ether, light and consciousness are all elements that are here for you to align with. And when you do, I assure you there’s no other option then to be grateful and all you can do is love yourself.

Today’s assignment

Walking exercise

Go outside and connect with nature. Listen to inspirational music as you are walking or enjoy the sounds of the surroundings.
Remember to be grateful for life. Life loves you, there’s no question about that. Find the grace in your heart.

Meditation Exercise

Listen to the “Powered by nature”- Meditation.

Link to song of Secret Garden, Powered by Nature on Spotify

Bonus Yoga class

Here’s a full yoga class that connects you with the power of life

Journal exercise

No matter if you did only one or maybe all exercises today, write about it afterwards
in your journal. This will help with your transition to selflove.

Remember that you’re not alone in this process. You can share your struggles and insights in the private Facebook Group. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) or JJ van Zon (@deliefdeactivist.nl) if you have a question that you need answered.

Wishing you much success and remember to have fun doing it,

JJ