21. Terugblik week 3 – Hou van jezelf

We zijn aangekomen bij de laatste dag van deze cursus. Ik ben zo trots op je. Je hebt zoveel werk verzet. Onthoud dat je altijd terug kunt gaan naar een bepaalde dag of de hele cursus keer op keer kunt doen, wanneer je maar wilt.

Zoals een traditie voor elke wekelijkse terugblik, herhaal je de oefening van dag 1. Doe de spiegelwerkoefening gevolgd door de schrijfoefening.

Ik hoop echt dat met al het harde werk dat je de afgelopen 20 dagen hebt gedaan, je zelfliefde hoger is geworden. Deel je ervaring in de Facebookgroep. Laat zien dat je niet bang bent om aan de wereld te laten zien hoeveel je van jezelf houdt.

Er is als bonus nog een extra dag toegevoegd, dag 22! Kijk snel wat deze bonusdag je brengt.

Opdracht van vandaag

Beoordeling

Bekijk de laatste 20 dagen van deze cursus. Ik zou graag willen dat je al je aantekeningen doorneemt en waar je de behoefte voelt, luister naar een meditatie of bekijk nog een video.

Spiegelwerk oefening

Doe nogmaals de spiegelwerk oefening, alleen met een andere tekst.

 1. Sta of zit voor je (badkamer)spiegel
 2. Kijk in je ogen.
 3. Haal diep adem en zeg deze bevestiging: “Ik hou van je. Ik hou echt van je. Wat een geweldige weken hebben we gehad, ik had en heb nog steeds veel plezier.”
 4. Haal nog een keer diep adem en zeg: ‘Ik zie je en ik hou van je. Ik herken het werk dat ik moet doen om mentaal sterk te blijven. Ik erken dat het zien van het leven door de ogen van het hart het makkelijker en leuker maakt.”
 5. Blijf diep ademhalen. Kijk in je ogen. Gebruik je eigen naam als je zegt: “Ik hou van je, [Naam]. Ik hou van je, [naam].”

Schrijfoefening

 1. Nadat je klaar bent met je spiegelwerkoefening, schrijf je je gevoelens en observaties op in je dagboek. Voelde je je vandaag anders dan toen je het de eerste dag deed?
 2. Schrijf in je dagboek op een schaal van 1 – 10 hoe laag of hoog je zelfliefde op dit moment is. Is het veranderd vanaf de eerste dag? Schrijf het op in je dagboek.

Deel

Deel je zelfliefdenummer in de Facebookgroep en hoe je je daarbij voelt.

 

Ik wens je veel succes en vergeet niet om er plezier in te hebben,

JJ

Onthoud dat je niet de enige bent in dit proces. Je kunt je worstelingen en inzichten delen in de besloten Facebook-groep. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) of JJ van Zon (@deliefdeactivist.nl) als je een vraag hebt die beantwoord moet worden.

DAG 20

Dankbaar voor het leven
Gratitude for life

DAG 22

Ik hou van mezelf
I love myself

21. Review week 3 – Love Yourself

We have arrived at the final day of this challenge. I am so proud of you. You have done so much work.

Remember you can always go back to a certain day or do the whole challenge again and again, whenever you feel the need for it.

As a tradition for every weekly review, you are going to repeat the exercise of Day 1, so do the mirror work exercise followed by the journal exercise.

I truly hope with all the hard work you’ve been doing the last 20 days, your self-love number has gone higher. Share your number in the Facebook Group. Show that you’re not afraid to show to the world how much you love yourself.

I pop into your inbox once more tomorrow for a surprise bonus day… whoop whoop!

Today’s assignment

Review

Review the last 20 days of this challenge. I’d like you to review all of your notes and where you feel the need, listen to a meditation or watch a video again.

Mirror Work Exercise

I’d like you to do the Mirror Work Exercise of Day 1, but I’ve altered the text a bit, so read the following text below.

 1. Stand or sit in front of your (bathroom) mirror
 2. Look into your eyes.
 3. Take a deep breath and say this affirmation: “I love you. I really love you. What an amazing few weeks we’ve had, I really had and still am having fun.”
 4. Take another deep breath and say: “I see you, and I love you. I recognise the work I have to do to stay mentally strong. I acknowledge perceiving life through the eyes of the heart makes it easier and more fun.”
 5. eKeep taking deep breaths. Look into your eyes. Use your own name as you say: “I love you, [Name]. I love you, [Name].”

Journal Exercise

 1. After you finish your mirror work exercise, write down your feelings and observations again. Did you feel different today than when doing it the first day? Elaborate the yes or no!
 2. Write in your journal on a scale from 1 – 10, how low or high your self-love is right now. Did it change from the first day? Please elaborate in your journal.

Share

Share your self love number in the Facebook group, and how it makes you feel.

Remember that you’re not alone in this process. You can share your struggles and insights in the private Facebook Group. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) or JJ van Zon (@deliefdeactivist.nl) if you have a question that you need answered.

Wishing you much success and remember to have fun doing it,

 

JJ