4. Je verleden loslaten

Alles is energie en alle energie werkt het beste als je je volledig bewust bent van het huidige moment. In het huidige moment kun je duidelijk zien wat echt is en wat niet. Het is in het nu wanneer je de boodschappen van het hart hoort en echt verbonden bent met de kracht om liefde te verkiezen boven de angstige geest.

Sinds je kindertijd heb je, elk bericht dat je hebt ontvangen, de woorden die je hebt gesproken, alle dingen die je hebt gedaan en alles wat je hebt meegemaakt, opgeslagen in je eigen computer. Ook hoe mensen met je hebben gesproken en hoe je je ervaringen hebt geïnterpreteerd. De geest heeft een persoon gecreëerd en zal een situatie beoordelen aan de hand van een ervaring uit het verleden. Wanneer je altijd overdreven kritisch of erg hard voor jezelf was, ben je geprogrammeerd om op deze manier te blijven reageren. Dit worden ook wel patronen of overtuigingen genoemd.

“Je verleden loslaten betekent elk moment met frisse energie beginnen.”

Opdracht van vandaag

Visualisatie oefening

Lees de dagboekoefening van dag 2 terug. Wat heb je tegen jezelf gezegd? “Ik ben niet goed genoeg, ik kan niets afmaken, ik ben dom, enzovoort…”. Deze negatieve affirmaties zijn allemaal gekoppeld aan een ervaring uit het verleden, wat je ervan weerhoudt om je zelfliefde te laten groeien.

Ik wil dat je je ogen sluit. Visualiseer dat je naar het bestand op je computer gaat waar deze negatieve affirmaties zijn opgeslagen, en visualiseer dat je ze verwijderd.

Doe deze visualisatie oefening met elke negatieve affirmatie die je op dag 2 hebt opgeschreven + doe het met alle negatieve affirmaties die daarna naar voren zijn gekomen.

Neem je tijd. Je hoeft ze niet allemaal vandaag te doen, geen zorgen!

Schudden, tikken, masseren, aanraken oefening

Veel energie blijft op je plakken en daarom is het noodzakelijk om jezelf energetisch te reinigen. Ik heb een video gemaakt met bio-energetische bewegingen, waaronder schudden, tikken, masseren en aanraken van het lichaam, zodat je slechte energie kunt loslaten die je ervan overtuigt dat je niet goed genoeg bent. Dieren schudden ook de energie van zich af na bijvoorbeeld een shockerende situatie. De oefening eindigt met een korte bewustwordingsmeditatie.

Schrijfoefening

Schrijf over je gevoelens, observaties en inzichten van de opdrachten van vandaag. Ik wens je veel succes en vergeet niet om er plezier in te hebben,

JJ

Onthoud dat je niet de enige bent in dit proces. Je kunt je worstelingen en inzichten delen in de besloten Facebook-groep. Tag Zest Your Life (@metimeacademy.nl) of JJ van Zon (@deliefdeactivist.nl) als je een vraag hebt die beantwoord moet worden.

DAG 3

Wat ik niet ben
What I am not

DAG 5

Bloeien in plaats van overleven
Flourish instead of survive

Day 4: letting go of your past

Everything is energy and all the energy works best when you are totally aware of the present moment.

In the present moment you can see clearly of what is real and what is not. It’s in the now when you hear the messages of the heart and are truly connected to the power to choose love over the fearful mind.

Ever since you were a child, every message you have received, the words you spoke, all the stuff you’ve done, and everything you’ve experienced have been filed and stored on your own computer.

Also, how people spoke to you, what has been done to you, and how you’ve interpreted your experiences have left a mark.

The mind has created a persona and will judge a situation through a past experience. When you were always overly critical or very harsh to yourself, you are programmed to keep reacting this way.

“Letting go of your past means starting every moment with fresh energy.”

Today’s assignment
Visualisation exercise

Read back the journaling exercise of Day 2. What have you been telling yourself? “I’m not good enough, I can’t finish anything, I’m stupid, etcetera…”.

These negative affirmations are all attached to a past experience, what blocks you from growing your selflove.

I want you to close your eyes, then visualize going to the file in your computer where these negative affirmations are stored, and then visualize deleting them.

Do this visualisation exercise with every negative affirmation you’ve written down in Day 2, plus do it with all the negative affirmations that have come up after.

Take your time. You don’t have to do them all today, no worries!

Shaking, Tapping, Massaging, Touching Exercise

Much energy stays stuck on you and therefore it is necessary to clean yourself energetically.

I’ve created a video with bio-energetic movements, that include shaking, tapping, massaging and touching the body, so you can release bad energy that convinces you that you’re not good enough. It ends with a short awareness meditation.

Journal exercise

Journal about your feelings, observations and insights of today’s assignments.

Wishing you much success and remember to have fun doing it,

JJ

Remember that you’re not alone in this process. You can share your struggles and insights in the private Facebook Group. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) or JJ van Zon (@deliefdeactivist.nl) if you have a question that you need answered.