8. Mijn lichaam houdt van mij

In oktober 2011 was ik het eindelijk zat om me rot te voelen en maakte ik een keuze, die de radicale verandering veroorzaakte die ik nodig had.

“Ik kies ervoor om anders te denken, spreken en handelen; in plaats van te reageren vanuit angst, vertrouw ik nu op liefde.” Deze belofte heeft me destijds geholpen om een ​​realistisch doel te stellen.

Het doel
“Over een jaar kijk ik naar mezelf in de spiegel en accepteer ik wat ik ben geworden, ik vind mezelf leuk… en voel me goed over mezelf.”
De volgende maanden stond ik letterlijk naakt voor de spiegel en oefende ik met acceptatie en het waarderen van wat ik zag. Het werkte, want ik werd me bewust van mijn negatieve zelfpraat en toen ik het herkende, veranderde ik het in positieve feedback. Op dat moment had ik geen idee dat spirituele leraar Louise Hay een boek had geschreven met de naam ‘Spiegelwerk’ en wat ik voor de spiegel deed was een echt hulpmiddel om zelfliefde te vergroten. Wat deze dame me ook leerde is dat je lichaam ook van jou houdt. Het maakt niet uit waar je ego je van probeert te overtuigen, elke cel van je lichaam is hier om je te ondersteunen. En ik kan het je nu bewijzen.

❇️ Als je jezelf snijdt, zijn er cellen die je genezen.
❇️ Je hart klopt en je hoeft er niet over na te denken.
❇️ Terwijl je inademt, stroomt die energie naar de cellen die het nodig hebben en met de uitademing laat je alle spanning en toxiciteit los.
❇️ Triljoenen en biljoenen cellen werken er hard aan om je te ondersteunen.

Er is een natuurlijke orde in elke cel die je lichaam creëert. Het is een drive die de bekrompen geest niet kan begrijpen. Het is aan jou om erop te leren vertrouwen.

Opdracht van vandaag

Bevestiging

Eer je lichaam door de volgende affirmatie vandaag zoveel mogelijk te herhalen.

“Mijn lichaam houdt van mij en ik vertrouw op zijn genezende krachten.”

Spiegelwerk

Ga naar een spiegel, kijk naar je lichaam, herken de negatieve zelfpraat en oefen met het accepteren en leuk vinden wat je ziet. Schrijf over je ervaring. Vergeet niet te observeren zonder oordeel, en noteer alleen jouw bevindingen.

Meditatie oefening

Maak van elke cel van je lichaam je beste vriend met de ‘My Body Loves Me’ meditatie.

Ik wens je veel succes en vergeet niet om er plezier in te hebben,

JJ

Onthoud dat je niet de enige bent in dit proces. Je kunt je worstelingen en inzichten delen in de besloten Facebook-groep. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) of JJ van Zon (@deliefdeactivist.nl) als je een vraag hebt die beantwoord moet worden.

DAG 7

Dag innerlijke criticus
Bye inner critic

DAG 9

Zelfvertrouwen opbouwen
Building confidence

8. My body loves me

In October 2011 I was finally fed up feeling like crap, and I made a choice, which caused the radical change that I needed.

The choise
“I choose to think, speak and act differently; instead of reacting from a place of fear I now rely on love.”

This promise helped me to set a realistic goal at the time…

The goal
“In one year, I look at myself in the mirror and I accept what I’ve become, I like myself… and feel good about myself.”

For the next months I literally stood naked in front of the mirror practicing acceptance and liking what I saw. It worked, because I got aware of my negative self-talk and as I recognised it, I changed it to positive feedback.

At the time I had no idea that spiritual teacher Louise Hay had written a book called ‘Mirror work’ and what I was doing in front of the mirror was an actual genuine tool to enhance self-love. The mirror work assignment of Day 1 is actually from that book.

What this lady also taught me is that your body loves you. No matter what your ego is trying to convince you of, every cell of your body is here to support you.

And I can proof it to you right now.

❇️  When you cut yourself, there are cells who heal you.
❇️  Your heart beats and you don’t have to think about it.
❇️  As you inhale, that nurturing energy flows towards the cells that need it. They then can let go of tension and toxicity, and that will be escorted out of your body as you exhale.
❇️  Trillions and trillions of cells are working hard to SUPPORT you.

There’s a natural order in every cell that creates your body. It’s a drive that the narrow mind cannot understand. It’s up to you to learn to trust it.

Today’s assignment

Affirmation

Honour your body by repeating the following affirmation as much as possible today.

“My body loves me, and I trust its healing powers.”

Mirror work

Go to a mirror, look at your body, recognise the negative self-talk, and practice accepting and liking what you see. Journal about your experience. Remember to observe without judgment, just note the findings.

Meditation Exercise

Make every cell of your body your best friend with the ‘My Body Loves Me’ meditation.

Remember that you’re not alone in this process. You can share your struggles and insights in the private Facebook Group. Tag Zest Your Life (@zestyourlifeamstelveen) or JJ van Zon (@deliefdeactivist.nl) if you have a question that you need answered.

Wishing you much success and remember to have fun doing it,

JJ