Boekings- en annuleringsvoorwaarden Reconnect Retreat

1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de boekings- en annuleringsvoorwaarden.

2. De betaling van €497,- dient direct bij aanmelding voor het retreat plaats te vinden.

3. Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanmelding.

4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.

5. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

6. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte, i.v.m. corona of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
– Tot vier weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten
– Binnen vier weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 100% van deelnamekosten
Annulering dient in alle gevallen per e-mail aan info@zestyourlife.nl gedaan te worden en door ons bevestigd.

7. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte het retreat bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 2 dagen voor aanvang aan Zest Your Life zijn doorgegeven.

8. Zest Your Life heeft het recht het retreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Zest Your Life heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde inschrijfgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

9. Zest Your Life heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan het retreat.

AANSPRAKELIJKHEID

1. Zest Your Life zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van het retreat.

2. Deelname aan het retreat is geheel op eigen risico. Zest Your Life is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Zest Your Life. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS

1. De yoga- en qigong activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

2. Meldt voorafgaande aan de les altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.

3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING RETREATS

1. Zest Your Life heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat, bijvoorbeeld wanneer een (yoga)docente wegens ziekte of andere omstandigheden het retreat niet (meer) kan verzorgen. Zest Your Life zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van het retreat per mail over ingelicht.

HUISREGELS

1. De locatie is rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens het retreat niet toegestaan.

2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Zest Your Life is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

3. Zest Your Life heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens het retreat een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Zest Your Life niet opvolgen, kunnen uit het retreat verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van inschrijfgeld.

5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende het retreat uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Zest Your Life.